عشق کافی نیست.

 

موافق یا مخالف؟

دلیل هم بیاورید زیباتر میشود بحث :)