شروع چالش: اینجا

صادقانه معترفم که سالهاست دست‌خطم خیلی جای کار دارد.